You are here

Brev til Eva Kjer Hansen: Diskrimination i Lov nr 328 af 18.5.05 (Ghettoplan)

Mail korrespondance til Socialminister Eva Kjer Hansen og Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen vedr. Ghettoplan/ghettoisering, diskrimination i denne og kontanthjælpsloftet (Flere i arbejde)
1 - start | 2. svar EKH | 3 - svar FLJ | 4 - svar CHF

Til Socialminister Eva Kjer Hansen,

23. maj 2005

Jeg vil godt gøre opmærksom på, at Lov nr 328 af 18.5.05 ( Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og lov om kommunal anvisningsret) indeholder lovbestemt diskrimination rettet imod folk på kontanthjælp og starthjælp.

Danmark har ratificeret den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) og er via sit engagement i internationale sammenhæng bannerfører for overholdelse af menneskerettigheder. Derfor undrer det mig, at den nuværende regering kan indføre lovbestemt diskrimination. Det drejer sig om §51 b, stk 1:

"...afvise boligsøgende på ventelisten, som ikke allerede har en bolig i afdelingen, når den boligsøgende og dennes eventuelle ægtefælle i 6 sammenhængende kalendermåneder har modtaget kontanthjælp eller starthjælp.. "

Dette er en klokkeklar overtrædelse af EMRK artikel 14:

"Nydelsen af de i denne konvention anerkendte rettigheder og friheder skal sikres uden forskel på grund af køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, tilhørighed til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel eller ethvert andet forhold."

Jeg håber, at du som socialminister vil tage initiativ til at fjerne denne overtrædelse af grundlæggende menneskerettigheder og fremover instruere retsfaglige eksperter i både social- og justitsministeriet til at kontrollere for eventuelle konventionsbrud fremover.

Med venlig hilsen

Flemming Leer Jakobsen