You are here

Anti terror loven 2002 og data logning

Jeg tænkte egentlig på at lave en oversigt over den første danske terror pakke, som blev vedtaget tilbage i 2002. Den blev bl.a. vedtaget som L35 i Folketinget sammen med 3 andre love. Men jeg faldt over denne side, som har links til Folketingets debatter om de 4 love. ­
Siden er her: http://www.undermistanke.dk/index2.php?f=kat&kid=7 (Ikke online mere)

Det er disse love, som Foreningen Oprør er under anklage for at bryde i forbindelse med indsamling og som Greenpeace er blevet dømt for at bryde i forbindelse med en demonstration imod GMO på Axelborg. Data logning Justitsministeriet har også lavet bestemmelser, der kan logge internet trafik:

I den anledning kan Justitsministeriet oplyse, at ministeriet i foråret 2004 sendte vedhæftede bekendtgørelse og vejledning i høring hos en lang række myndigheder og organisationer mv.

Disse administrative regler om logning vil i givet fald have hjemmel i retsplejelovens § 786, stk. 4 og 5 (om bl.a. internetudbyderes pligt til at foretage registrering og opbevaring af teletrafik), der blev indsat i loven i 2002 som led i den såkaldte anti-terror lov.

På baggrund af de modtagne høringssvar besluttede Justitsministeriet i efteråret 2004 at nedsætte en ekspertgruppe med repræsentanter fra Videnskabsministeriet, IT- og Telestyrelsen, IT- og telebranchen samt boligforeningerne.

Ekspertgruppen drøfter for tiden behovet for at foretage justeringer i det nævnte udkast til bekendtgørelse og vejledning. Der er således endnu ikke i medfør af de nævnte bestemmelser i retsplejeloven indført administrative regler om IT- og teleudbyderes pligt til at logge trafikdata. Svar fra Justitsministeriet 11. maj 2005 vedr. data logning.

lognings bekendtgørelse Justitsministeriet 24. marts 2004 Udkast i pdf format
Logningsvejledning 24. marts 2004 Udkast i pdf format

Læs den gældende logningsbekendtgørelse her:

/ Logningsbekendtgørelsen (Retsinformation.dk)
 

Gennemført på baggrund af følgende EU-direktiver:

/ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (eur-lex.europa.eu)

/ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24/EF af 15. marts 2006 om lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske kommunikationsnet og om ændring af direktiv 2002/58/EF (eur-lex.europa.eu)

Links vedr. Greenpeace: Greenpeace tiltalt etter terrorparagraf: angrep på demokratiske rettigheter (Greenpeace.org/Norway) (12. maj 2005)

Pressemedelelse om ankning af dommen fra Greenpeace Danmark

Var tidligere online her:
www.greenpeace.dk/np/s/NP_onepr.asp?g=gmo&number=3787&lang=D

Se fælles NGO-protest her:
/ Bred NGO-protest mod terrorpakke (Greenpeace.org) (28. marts 2006)

DR online om at Greenpeace blev dømt efter terror paragraffen (DR Online)

Tidligere online her:
http://www.dr.dk/nyheder/kriminalitet/article.jhtml?articleID=258491 (10. juni 2005). Greenpeace har anket den dom d. 23. juni 2005 til landsretten

Se også postyret vedr. Foreningen Oprør og Justitsminister Lene Espersens nye forslag til terror lov 2005 plus Gud, Konge og Frygt

Kommentarer

er opdelt på 4 lovforslag og de kan ses her:
L35 er hovedloven for Anti-terrorloven 2002 i hvilken definition på terror findes og som beskriver straffen for at udføre, medvirke og støtte terror.
2001-02, 2. samling - L 35 (oversigt): Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere (ft.dk) ft.dk er Folketingets web

L 28 handler om bekæmpelse af finansiering af terror. Advokater, revisorer, bankfolk, m.fl. har pligt til at angive deres klienter/kunder, hvis de har mistanke om pengeoverførsler går til terrorvirksomhed.
2001-02, 2. samling - L 28 (oversigt): Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. (Bekæmpelse af finansiering af terrorisme, udvidelse af anvendelsesområde, usamarbejdsvillige. (ft.dk)

L 30 handler om at folk, der rejser ud og ind over den danske grænse har pligt til at angive hvis de medbringer mere end hvad der svarer til 15.000 euro og pengene kan tilbageholdes, hvis der er mistanke om at de stammer fra eller skal bruges til lovovertrædelser af straffeloven:
2001-02, 2. samling - L 30 (oversigt): Forslag til lov om ændring af toldloven (ft.dk)

L 32 handler især om, hvilken rolle efterretningstjenesterne skal spille i forhold til asyl- og udlændingesager i fremtiden. De får udstrakt mulighed for at overvåge og afgøre asylsager, hvis det vurderes, at udlændingen er til fare for statens sikkerhed og den offentlige orden. Der bliver skabt en hemmelig retspleje uden adgang til advokater og ankemuligheder. Flygtningenævnets uafhængighed fjernes og hverken den anklagede eller dennes advokat må få kendskab til sagens grundlag.
2001-02, 2. samling - L 32 (oversigt): Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Initiativer mod terrorisme m.v. - opfølgning på FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 af 28. september 2001 om bekæmpelse af terrorisme) (ft.dk)

Sidst revideret
5. februar 2008 - kl. 19:05

§ 45 b. Til brug for behandlingen af en sag efter denne lov vurderer ministeren for flygtninge, indvandrere og integration på baggrund af en indstilling fra justitsministeren, om udlændingen må anses for en fare for statens sikkerhed. Denne vurdering lægges til grund ved afgørelsen af sagen. Udlændingeloven Gældende (retsinformation.dk)

En minister må ikke ophøjes til dømmende kraft. Dette er Grundlovsbrud og i strid med Grundlovens bestemmelse §3:

Grundlovens § 3
Den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene.

45 b Stk. 2. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan på baggrund af en indstilling fra justitsministeren bestemme, at de oplysninger, der har ført til vurderingen efter stk. 1, af sikkerhedsmæssige grunde ikke kan videregives til den udlænding, vurderingen angår. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan endvidere på baggrund af en indstilling fra justitsministeren bestemme, at oplysninger som nævnt i 1. pkt. af sikkerhedsmæssige grunde ikke kan videregives til den udlændingemyndighed, der skal træffe afgørelse i sagen. Udlændingeloven Gældende (retsinformation.dk)

Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) §6
Stk. 1. Enhver har ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der er oprettet ved lov, når der skal træffes afgørelse enten i en strid om hans borgerlige rettigheder og forpligtelser eller angående en mod ham rettet anklage for en forbrydelse. Dommen skal afsiges i et offentligt møde, men pressen og offentligheden kan udelukkes helt eller delvis fra retsforhandlingerne af hensyn til sædeligheden, den offentlige orden eller den nationale sikkerhed i et demokratisk samfund, når det kræves af hensynet til mindreårige eller til beskyttelse af parternes privatliv, eller under særlige omstændigheder i det efter rettens mening strengt nødvendige omfang, når offentlighed ville skade retfærdighedens interesser.

Stk. 2. Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal anses for uskyldig, indtil hans skyld er bevist i overensstemmelse med loven.

Stk. 3. Enhver, der er anklaget for en lovovertrædelse, skal mindst have ret til følgende:
a) at blive underrettet snarest muligt, udførligt og på et sprog, som han forstår, om indholdet af og årsagen til den sigtelse, der er rejst mod ham;

c) at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer, som han selv har valgt, og, hvis han ikke har tilstrækkelige midler til at betale for juridisk bistand, at modtage den uden betaling, når dette kræves i retfærdighedens interesse;