You are here

Enhedslisten tvang lovændring om stop for at modregne efterbetaling i kontanthjælp & uddannelsesydelse igennem

Allerede tilbage i august 2013 lovede beskæfigelsesminister Mette Frederiksen i et svar til Enhedslistens Finn Sørensen (MF) at få sine embedsmænd til at kigge på det.

"Jeg har bedt mine embedsmænd om at undersøge problemstillingen, så området bliver fuldt belyst, herunder de økonomiske konsekvenser."

/ Særlig støtte §34: Finn Sørensen sætter fokus på modregning i kontanthjælpen af efterbetalte ydelser (* opdateret *) (Denmarkonline.dk) (18. august 2013)

Men først da Enhedslisten den 3. april 2014 fremsatte et beslutningsforslag i Folketinget om at stoppe modregningen efterbetaling af ydelser som f.eks. sygedagpenge & kontanthjælp gik Mette Frederiksen nødtvungent med til at ændre den hidtidige uretfærdige modregning. En modregning som Ankestyrelsen igennem flere principafgørelser gjorde til en del af de regler, som kommunerne skal følge.

/ Efterbetaling: Enhedslisten tvinger Mette Frederiksen til lovændring om modregning i kontanthjælpen (Denmarkonline.dk) (4. april 2014)

Aftalen trådte i kraft den 1. juni 2014 & gælder for alle efterbetalte ydelser for folk på kontanthjælp, uddannelsesydelse & ressourceforløbsydelse.

Du kan læse mere her:

"Regeringen, SF og Enhedslisten har den 8. maj 2014 indgået aftale om at ændre reglerne, således at kommunen ved opgørelse af indtægter og formue i forbindelse med udbetalingen af uddannelses- eller kontanthjælp med virkning fra den 1. juni 2014 skal se bort fra efterbetaling af alle offentlige forsørgelsesydelser og øvrige sociale ydelser, hvor efterbetalingen skyldes, at myndigheden har ændret sin afgørelse, eller at borgeren har fået medhold i en sag hos en myndighed, i Ankestyrelsen eller ved domstolene.

Reglen gælder efterbetaling af ovenstående ydelser, som er udbetalt til den berettigede den 1. juni 2014 eller senere.

Den efterbetaling, der ikke skal indgå i indtægts- og formueopgørelsen efter kontanthjælpsreglerne er differencen mellem den udbetalte ydelse og den retmæssige ydelse for samme periode. Der ses bort fra en efterbetalt ydelse i op til to år efter udbetalingen"

/ Formue- og fradragsregler (Arbejdsmarkedsstyrelsen - AMS.dk) (30. maj 2014)

&

"Men allerede fra 1. juni vil formuereglerne for, hvor lidt en kontanthjælpsmodtagere må have stående på kontoen, blive ændret, så de ikke gælder penge, der skyldes efterbetaling af offentlige ydelser som følge af forkerte afgørelser."

/ Kontanthjælpsmodtagere skal ikke betale for fejl i kommunerne (Beskæftigelsesministeriet - BM.dk) (9. maj 2014)

Omtale i Avisen.dk:

Regeringen ændrer sammen med SF og Enhedslisten reglerne, så kontanthjælpsmodtagere ikke længere taber penge, når de får ret i klagesager over kommunen. Det var dybt uretfærdigt og helt umenneskeligt, siger partier bag

/ Ny aftale: Slut med at stjæle syges penge (Avisen.dk) (9. maj 2014)

&

Kontanthjælpsmodtagere skal ikke længere miste penge på kommunens fejl. Det får glæden frem hos organisationer, der har kæmpet for ændring af reglerne.

/ "Den bedste nyhed fra regeringen i lang tid" (Avisen.dk) (9. maj 2014)

& DR Online:

Beskæftigelsesministeriet har tidligere opgjort, at det koster fem til ti millioner at ændre reglerne. Det svarer til, at omkring et par hundrede kontanthjælpsmodtagere om året har mistet de ydelser, de havde ret til.

(...)

Enhedslisten havde ellers annonceret et beslutningsforslag om emnet i Folketinget i dag, men det er med den nye aftale nu trukket tilbage.

/ Ny aftale: Sejr i klagesager betyder ikke lavere kontanthjælp (DR Online) (9. maj 2014)

Det kan jo undre mig, at Mette Frederiksen ikke kunne finde de 5 til 10 mio. kroner i statens budget.

Men det glæder mig, at der på dette område er sket en ændring. Ikke mindst af hensyn til retssikerheden for den enkelte.

Tilbage står at der i Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg er en indstilling blandt flertallet, hvor det i visse tilfælde var kommunernes økonomi der vandt.

Et lille mindretal advarede imod denne praksis:

Sag nr. 1 (j.nr. 2000359-12):

"To mødedeltagere var ikke enige i afgørelsen. De mente, at denne praksis åbner mulighed for, at kommunerne kan spekulere i at skabe efterbetalinger."

/ Ankestyrelsens principafgørelse 69-13 om kontanthjælp - særlig støtte - efterbetaling - indtægt - forsørgelse (Retsinformation.dk) (31. maj 2013)

Men den ændring per 1. juni 2014 viser også, hvor kompliceret lovgivningen er for området for kontanthjælp.

Der kunne argumenteres for, at principafgørelsen 69-12 med modregning i kontanthjælpen i sag nr. 1 for særlig støtte i Aktivlovens §34 helt skulle ophæves.

Altså at hele principafgørelsen skal fjernes, men det ville fjerne den afgørelse i sag nr. 2. hvor en kontanthjælpsmodtager var tvunget til at leve af børnetilskud & børnebidrag.

Men Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg kom frem til at efterbetaling ikke skal modregnes i den fremtidige kontanthjælp. Kommunen havde nemlig truffet en ulovlig beslutning om stop for kontanthjælpen, fordi at de anså formuen på kr. 75.192 fra opsparede børnetilskud, børnefamilieydelse & børnebidrag som en del af kontanthjælpsmodtagerens formue. Men Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg kom frem til, at de "75.193 kr. hidrørte fra opsparede børnetilskud, børnefamilieydelse og børnebidrag" ... "og derfor er ydelser, der tilkommer NNs barn."

Pengene fra børnetilskud, børnefamilieydelse og børnebidrag var altså ikke den pågældende kontanthjælpsmodtagers formue, men en del af barnets formue !

I sig selv er det et lidt banebrydende principafgørelse, der blandt andet gør op med at børn ikke er myndige før end der er 18 år samt at forældre har forsørgelsespligt.

Men der skal ikke lyde kritik fra mig på det punkt :D

Du kan læse et uddrag her:

Sag nr. 2 Principafgørelse 69-12:

"Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at efterbetalingen af kontanthjælp i det konkrete tilfælde må anses for at træde i stedet for de midler, som NN har anvendt til forsørgelse i den periode, hvor hun uretmæssigt ikke fik udbetalt kontanthjælp.

Vi har lagt til grund for afgørelsen, at kommunen standsede NNs kontanthjælp med sidste udbetaling den 31. maj 2012 med henvisning til, at hun havde et bankindestående hidrørende fra hendes barns indtægter i form af børnetilskud og børnebidrag, som ville kunne dække hendes forsørgelse frem til d. 31. marts 2013.

Vi har også lagt til grund for afgørelsen, at Beskæftigelsesankenævnet i afgørelse af 1. november 2012 fandt, at opsparingen hidrørende fra børnetilskud og børnebidrag ikke var at betragte som formue, der skulle anvendes, før NN havde ret til kontanthjælp. Nævnet anså det for sandsynliggjort, at det indestående beløb på 75.193 kr. hidrørte fra opsparede børnetilskud, børnefamilieydelse og børnebidrag for perioden 20. oktober 2010 til 30. april 2012 og derfor er ydelser, der tilkommer NNs barn.

Vi har ved vores afgørelse lagt vægt på, at NN har levet af et bankindestående tilhørende hendes barn, som stammer fra opsparing af børnetilskud og børnebidrag.

Da efterbetalingen således er at betragte som børnetilskud og børnebidrag, der tilhører NNs barn, skal efterbetalingen ikke medføre fradrag i kontanthjælpen."

/ Ankestyrelsens principafgørelse 69-13 om kontanthjælp - særlig støtte - efterbetaling - indtægt - forsørgelse (Retsinformation.dk) (31. maj 2013)

Tilbage står, at en kommunes forvaltning kunne benytte afgørelse i sag nr. 1 om modregning ved efterbetaling af særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 i kontanthjælpen, hvis de enten er:

  • inkompetente
  • ønsker at administrere i strid med gældende ret for at spare kommunens økonomi i "en svær økonomisk tid"
  • har generelt dårlig moral & etik

Eller allesammen på én & samme tid.

For de kunne jo argumentere for, at principafgørelsen ikke er ophævet i sag nummer 1 om modregning af særlig støtte i §34 i kontanthjælpen.

Men det er den med aftalen per 1. juni 2014, der fjerner modregning ved efterbetaling af alle offentlige ydelser til folk på kontanthjælp, uddannelsesydelse eller ressourceforløbsydelse.

Men hvis der er nogle i forvaltningerne, der begår denne fejl. Enten med forsætlig eller på grund af inkompetence.

Så skal I lige kende til disse paragraffer i Straffeloven:

§ 150. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år.

§ 151. Den, som tilskynder eller medvirker til, at nogen, der er underordnet vedkommende i offentlig tjeneste eller hverv, forbryder sig i denne tjeneste, straffes, uden hensyn til om den underordnede kan straffes eller på grund af vildfarelse eller af andre grunde er straffri, efter den for den pågældende forbrydelse gældende bestemmelse.

§ 156. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, nægter eller undlader at opfylde pligt, som tjenesten eller hvervet medfører, eller at efterkomme lovlig tjenstlig befaling, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Uden for foranstående bestemmelse falder hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg.

§ 157. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed i tjenestens eller hvervets udførelse eller i overholdelsen af de pligter, som tjenesten eller hvervet medfører, straffes den pågældende med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Uden for foranstående bestemmelse falder hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg.

/ Straffeloven (Retsinformation.dk)

Bare fordi ansatte i forvatlninger kan administrere som vinden blæser & f.eks. i arbejdsmarkedssager begå bevidste sagsbehandlingsfejl.

/ Kommunale socialrådgivere laver bevidst fejl i sagsbehandlingen (Denmarkonline.dk) (18. december 2012)

Så skal de ansatte samt mellemledere & direktionen nok lige skrive sig bag øret, at i en retsstat som den danske er der frihed under ansvar over for domstolene.

Godt nok er det efter mit kendskab ikke sket straf efter straffelovens §150 & frem i forhold til ansatte i kommunernes forvaltninger.

Men jeg er ganske sikker på, at det kommer til at ske.

For en eller anden kommer til at begå en arrogant fejl, hvor den bevidste & målrettede fratagelse af berettigede ydelser bliver så nagelfast at det er bevis nok for en dommer.

& så klapper fælden.

Men om straffen så er tilpas hård nok til, at forvaltingerne ændrer adfærd.

Det kan tiden kun vise.

Men der er også et politisk ansvar, der skal placeres. & det er til enhver tid borgmesteren ude i kommunerne, der står med det.

Om tilsynet med kommunerne er vilige til at gå ind i sådanne sager tvivler jeg lidt på. Men på det område vil jeg da utroligt gerne tage fejl.

Men jeg håber, at denne sejr for Enhedslisten kun er starten frem mod det kommende folketingsvalg.

Der er ingen grund til at give regeringen nogen snor på hverken dette eller andre områder.

Spred Glæde...trods alt :/

FlemmingLeer
Denmarkonline.dk

"Uretfærdighed hvorsomhelst er en trussel mod retfærdighed allevegne"

- Martin Luther King, jr.