You are here

120 velfærdsydelser er måske truet af EU rettens forrang for dansk lovgivning

Jeg tror desværre ikke, at det kun er et tilfælde at flere af disse 120 velfærdsydelser er nævnt i en embedsmandsrapport samtidigt er blevet "reformramt".

Folkeskolen, førtidspension & fleksjob, kontanthjælp & SU var alle områder, der i rapporten kunne blive udsat for EU pres !

Udvalget blev nedsat af den daværende VK-regering som led i aftale om finansloven for 2011.

Sociale ydelser - indkomsterstattende overførselsindkomst (midlertidige)

Barselsdagpenge BM
Dagpenge BM (* reformramt *)
Kontanthjælp BM (* reformramt *)
Ledighedsydelse BM
Revalidering BM
Starthjælp BM
Sygedagpenge BM (* reformramt *)
Introduktionsydelse InM
Kontante ydelser i asylsystemet
- grundydelse
- forsørgertillæg
- tillægsydelse InM

SU i Danmark og udlandet (* reformramt *)
- herunder transportrabat
- herunder udlandsstipendium (til dækning af undervisningsafgift) UVM
SVU UVM
VEU-godtgodgørelse, herunder transportrabat

Sociale ydelser - indkomsterstattende ydelser (permanente)

Efterløn BM (* reformramt *)
Fleksjob BM (* reformramt *)
Fleksydelse BM
Folkepension BM (* reformramt *)
Førtidspension BM (* reformramt *)

Reintegrationsbistand InM

Serviceydelser - socialområdet, børn og unge

Dagtilbud (vuggestue, børnhave, dagpleje og lign,) herunder

- tilskud og plads i opholdskommune
- søskendetilskud
- fripladstilskud
- tilskud og plads i anden kommune
- mad i daginstitutioner
- tilskud til privatinstitutioner SM

Tilskud til pasning af egne børn SM
Tilskud til privatpasning SM

Fritidshjem, herunder
- tilskud og plads i opholdskommunen
- tilskud og plads i anden kommune
- søskendetilskud
- fripladstilskud
- mad i fritidshjem
- tilskud til kommunale og selvejendefritidshjem i kommunen
- tilskud til privat fritidshjem

Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge, herunder
- tilskud og plads i opholdskommunen
- tilskud og plads i anden kommune
- fripladstilskud
- søskendetilskud SM

Serviceydelser - socialområdet, handicaphjælp

Aktivitets- og samværstilbud SM §104 i Serviceloven
Beskyttet beskæftigelse SM
Boligindretning SM
Borgerstyret personlig assistance SM §95 & §96 i Serviceloven
Forbrugsgoder SM
Hjælpemidler SM
Individuel befordring SM
Kontaktpersonordning til døvblinde SM

Ledsageordning, herunder
- til unge ml. 16 og 18
- til voksne fra 18 år SM

Merudgiftsydelse
- dækning af nødvendige merudgifter som følge af funktionsnedsættelse hos et barn med handicap §41 i Serviceloven

- dækning af nødvendige merudgifter som følge af funktionsnedsættelse SM §100 i Serviceloven

Midlertidigt ophold i botilbud SM §107 i Serviceloven
Pasning af nærtstående med handicap eller
alvorlig sygdom SM
Plejevederlag SM
Socialpædagogisk bistand SM
Støtte til køb af bil SM
Særlige dagtilbud til børn med handicap SM
Særlige klubtilbud til børn med handicap SM
Tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer et barn i hjemmet SM
Tilbud af behandlingsmæssig karakter SM

Tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psyksisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. SM
Tolkning til personer med hørehandicap SM

Varigt ophold i boformer SM §108 i Serviceloven

Serviceydelser socialområdet, udsatte

Anbringelse uden for hjemmet, konsulentbistand, pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling,
aflastning, kontaktperson, formidling af praktiktilbud. (foranstaltninger for børn og unge) SM

Behandling af stofmisbrugere SM
Efterværn SM
Gratis familieorienteret rådgivning SM
Herberger og forsorgshjem SM
Kvindekrisecentre SM

Serviceydelser - socialområdet, ældre

Friplejeboliger SM
Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte SM
Genoptræning SM

Hjemmehjælp, herunder
- hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet
- personlig hjælp og pleje
- kontanttilskud til ansættelse af hjælper
- madservice SM

Plejehjem og beskyttede boliger SM
Tilbud om afløsning eller aflastning til pårørende, der passer en person med nedsat funktionsevne. SM

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år. SM

Tilbud om midlertidig ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. SM

Vedligeholdelsestræning SM

Serviceydelser - sundhedsområdet

Alkohol og stofmisbrugsbehandling ISM
Behandling hos alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger ISM
Den offentlige rejsesygesikring ISM (* reformramt *)
Forebyggende sundhedsydelser, herunder sundhedsplejeske ISM
Genoptræning ISM
Hjemmesygepleje ISM
Kommunal tandpleje ISM
Regionstandpleje ISM
Sygehusbehandlinger ISM
Tilskud til behandling hos tandlæge, kiropraktor, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog ISM
Tilskud til lægemidler ISM
Vaccinationer ISM
Verderlagsfri fysioterapi ISM

Serviceydelser - undervisning

Erhvervsfaglige uddannelser
- EUD
- AER UVM

Grundskole
- Folkeskolen (* reformramt *)
- frie grundskoler
- efterskoler
- modersmålsundervisning UVM

Gymnasiale uddannelser
- stx
- hhx
- htx
- hf
- IB (herunder IB-tilskud til IB-uddannelse i udlandet) UVM
SPS (specialpædagogisk støtte) UVM
Uddannelseskort (befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelse) – transport UVM

Videregående uddannelser (* reformramt *)
- Erhvervsakademi-, professionsbacheloruddannelser, bachelor- og kandidatuddannelser
- fripladser og stipendie
- udbud i udlandet UVM/VTU

Voksen- og efteruddannelse
- AVU
- FVU
- AMU
- akademi- og diplomuddannelser
- folkehøjskoler

Tillægsydelser - sociale

Boligsikring BM
Boligydelse BM
Børnetilskud BM
Efterlevelseshjælp BM
Enkeltydelser efter aktivloven BM
Helbredstillæg BM
Personligt tillæg BM
Særlige regler om hjælp til visse persongrupper BM
Varmetillæg BM
Børne- og ungeydelsen (”børnecheck”) SKM
Flytte og etableringstilskud i Almenboligloven SM
Repatrieringsstøtte InM
Handicaptillæg til studerende UVM

Tillægsydelser - sundhed

Befordring og befordringsgodtgørelse ISM
Begravelseshjælp ISM
Tilskud til ernæringspræparater ISM
Tolkebistand ISM

Kilde: / Rapport om Optjeningsprincipper i forhold til danske velfærdsydelser (BM.dk)  Marts 2011 s. 198 [PDF]

Via
/ Arbejderen.dk den 13. marts 2014 i det trykte tillæg "Land & Folk".

Bemærkelsesværdig sammenfald imellem "reformer" & så det, at de måske kommer under pres fra EU !

FlemmingLeer
Euvalget.dk

Fundet her:
/ 120 velfærdsydelser er måske truet af EU rettens forrang for dansk lovgivning (Euvalget.dk)