You are here

Forskere afslører nye resistens-problemer igennem udbredt brug af kobber i svineproduktionen

Kobber brugt i svineproduktionen er med til at sprede resistens overfor antibiotika i landsbrugsjorden. Det kan få konsekvenser for lægebehandling af mennesker.

Tungmetallet kobber, der bruges i svineproduktionen som vækstfremmer, spreder antibiotikaresistens i jorden.

Det kan gøre det sværere at bekæmpe sygdomsfremkaldende bakterier i fremtiden, frygter forskere fra LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Kobber ophobes i dansk landbrugsjord, når det via svinegyllen spredes ud over markerne. Samtidig er kobber et hyppigt brugt plantebeskyttelsesmiddel i både almindelig og økologisk planteavl i udlandet.

/ Forskere afslører nye resistens-problemer (BT.dk) (4. november 2010)

Forskningsartiklen er offentliggjort her:
ScienceDirect - Soil Biology and Biochemistry : / Development of pollution-induced community tolerance is linked to structural and functional resilience of a soil bacterial community following a five-year field exposure to copper (sciencedirect.com) (maj 2010)

Her er så endnu et argument ud fra dyrevelfærd for ikke at købe svinekød, hvilket jeg forsøger at undgå.

Jeg køber af samme årsag altid økologisk frugt lavet i Danmark, da jeg også lagde mærke til at især æbler fra andre EU-lande har en mærkat med påskriften om at den kan indeholde kobber.

Ja, sådan underminerer EU tilliden til økologien af hensyn til dovne landmænd i andre EU-lande.

Ud fra et helbredsmæssigt synspunkt bør al svinegyllen så renses for indholdet af kober inden det bliver spredt ud på markerne ! & det må landmændene selv betale for.

For forureneren betaler jo selvfølgelig altid herhjemme... medmindre det er landbruget - måske...

Et andet aspekt er også om kobber ender i grundvandet eller om det forbliver i de øverste jordlag. Det ved jeg ikke. Men det bør undersøges.