You are here

Fejl hos lægekonsulenter er ikke en enlig svale - før en straffesag imod dem !

Det var ikke en enlig svale, da beskæftigelseminister Inger Støjberg blev gjort opmærksom på, at en kommunal lægekonsulent var gået videre end vedkommende skulle i en sag.

Siden har det vist sig, at der er en stribe sager rundt om i kommmunerne, erkendte Inger Støjberg i dag i et samråd i Folketingets sundhedsudvalg.

Men lægekonsulenterne, der har en lægefaglig uddannelse, må ikke ændre i diagnoserne, slog indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder fast.

/ Fejl hos lægekonsulenter er ikke en enlig svale (DR Online)

Læg dem over i en organisation, der arbejder på tværs af kommunerne så der ikke opstår de her eksempler på magtmisbrug.

/ Lægekonsulent ikke omfattet af lægeløftet som ansat i kommune/region (Denmarkonline.dk) (22. juli 2008)

Hvis man er blevet udsat for disse eksempler, så overvej at føre en straffesag imod pågældende lægekonsulent samt den ansvarlige borgmester. Jeg mener, at især §146, stk. 2 er relevant ved mistet sygedagpenge.

Følgende paragraffer i straffeloven kunne overvejes:

§ 146. Begår nogen, der har domsmyndighed, eller hvem der tilkommer offentlig myndighed til at træffe afgørelse i retsforhold, der vedrører private, uretfærdighed ved sagens afgørelse eller behandling, straffes han med fængsel indtil 6 år.
Stk. 2. Begås handlingen med forsæt til velfærdsfortabelse for nogen, er straffen fængsel indtil 16 år.

§ 148. Når nogen, hvem domsmyndighed eller anden offentlig myndighed til at træffe afgørelse i retsforhold tilkommer, eller hvem det påhviler at virke for håndhævelse af statens straffemyndighed, forsætlig eller ved grov uagtsomhed undlader at iagttage den lovbestemte fremgangsmåde med hensyn til sagens eller enkelte retshandlingers behandling eller med hensyn til anholdelse, fængsling, ransagning, beslaglæggelse eller lignende forholdsregler, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

§ 150. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år.

§ 151. Den, som tilskynder eller medvirker til, at nogen, der er underordnet vedkommende i offentlig tjeneste eller hverv, forbryder sig i denne tjeneste, straffes, uden hensyn til om den underordnede kan straffes eller på grund af vildfarelse eller af andre grunde er straffri, efter den for den pågældende forbrydelse gældende bestemmelse.

§ 155. Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil 2 år anvendes.

§ 156. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, nægter eller undlader at opfylde pligt, som tjenesten eller hvervet medfører, eller at efterkomme lovlig tjenstlig befaling, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Uden for foranstående bestemmelse falder hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg.

§ 157. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed i tjenestens eller hvervets udførelse eller i overholdelsen af de pligter, som tjenesten eller hvervet medfører, straffes den pågældende med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Uden for foranstående bestemmelse falder hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg.

Kommentarer

man skulle anmelde en fuldmægtig for ikke at opfylde sin pligt i forhold til en syg mand,han har været 7 år i systemet?

I de anførte paragraffer bør det bemærkes, at nogle af dem omtaler personer med domsmyndighed.
Domsmyndighed vil sige, at man er en eller anden form for dommer eller dommerfuldmægtig, og paragrafferne kan derfor ikke anvendes til formålet.
Derimod kan §150 og frem (Den såkaldte "Bagmandsparagraf" og følgende bruges - de er bare utroligt svære at få politiet til at efterforske, idet det som regel også involverer brugen af Statsadvokaturens afdeling for Særlig Økonomisk Kriminalitet (Bagmandspolitiet).

Tak for svar, Gæst

Ja, det har du ret i med domsmyndighed.

Men der må efterhånden være nok tilfælde, hvor det ender med anmeldelse & reel retssag.

En vunden sag ved et ankenævn vil være en god dokumentation.

Spred Glæde... trods alt :)

FlemmingLeer