You are here

Beregn den indgåede skattereform 2009 af regeringen og DF her (indhold forårspakken 2.0, skatteaftale, skattelettelser 2010)

Forhøjelse af indkomstgrænsen udskudt til 2013

Genopretningsplanen fra maj 2010 udskyder den planlagte forhøjelse af indkomstgrænsen for topskat i tre år (2011-2013).

Læs mere her:
Du betaler for Danske Banks kapitalindskud fra staten med mindre dagpenge og børnepenge (genopretningsplan 2010)

Klik på grafikken for den oprindelige skattereform her under Se også
Se hvad du får ud af skattereformen (Nyhederne.tv2.dk)
  * virker ikke mere * 11. juli 2010

&
Skatteministeriet har en online beregner her (skm.dk)

Via
[Beregn din nye skat (DR Online)]

Her er en oversigt:

Højere afgifter er markeret med blåt

Følgende ændres Uændret
Bundskatten nedsættes til 3,76% Moms er uændret 25 %

Sundhedsbidrag og Bundskat sammenlægges

Fra 1. januar 2012 til 1. januar nedsættes sundhedsbidraget med 1 % årligt. Samtidigt øges bundskatten fra 3,76 % i 2010 & 2011 årligt med 1 % til 11,76 % i 2019.

Beskæftigelsesfradraget øges fra 4,25 % til 5,6 % i 2012.
Mellemskatten fjernes
Maksimal skat på indtægt på 56 %

Topskattens bundgrænse hæves gradvist
2010 389.900 kr.
2019 425.000 kr.

Dette betyder, at 350.000 færre skal betale topskat.

Grønne afgifter stiger med 8 Mia. kroner. Private skal betale de 2 Mia. Kroner.

Sukkerafgifter

Øget sukkerafgift på sodavand med kr. 0,24 per liter. "Sukkerfrie" sodavand nedsættes med kr. 0.34 kr. pr. liter. (Reelt set differenteriet højere afgift, flj)

At afgiften på konsum-is forhøjes med 25 pct. (Også reelt set differenteriet højere afgift, flj)

Indførsel af fedtafgift på mejeriprodukter

At indføre en afgift på mættet fedt i mejeriprodukter (undtagen mælk) og olier på 25 kr. pr. kg. (Også reelt set differenteriet højere afgift, flj)

Øget afgift på tobaksvarer

Cigaretter øges med 3 kr. per 20 stk. (Også reelt set differenteriet højere afgift, flj)

Røgtobak øges med 120 kr. per kg. (Også reelt set differenteriet højere afgift, flj)

Pensionister med supplerende pensionstillæg får Kr. 2.000,- ekstra per år. Den modtager 90 % af samtlige folkepensionister.

Andre tiltag i det indgåede forlig

Befordringsfradraget ændres

Den daglige grænse øges fra 100 km til 120 km fra 2012. Det maksimale tillæg øges til 15.400 kr. Ændringerne indfases gradvist fra 2012-2019.

Tilskud til dagsinstitutionspladser

Enlige forsørgeres bundgrænse hæves med Kr. 50.000,- til 193.000,-  så flere kan få fripladser til deres børn. Idag reduceres beregninger for friplads allerede fra 143.000,-

Mulighed for udbetaling af opsparede Særlige Pensionsbidrag (Sp-ordning) skulle give 25-30 mia. kr i 2009 til private.

En renoveringspulje på 1,5 mia. kr. finansierer tilskud i 2009 til renovering og bygningsarbejde, herunder energibesparende foranstaltninger, i helårsbeboelse

Målet om 4.000 arbejdspladser blev ikke opfyldt. Der blev kun skabt 2.500 jobs i byggebrancen.
Læs mere: Renoveringspuljen er spildt

/ Kr. 322 Mio. blev ikke brugt & snuppet af Brian Mikkelsen (C) med finansloven 2011

Muligheder for forøgelse af kommunale anlægsinvesteringer i 2009 afklares mellem regeringen og KL
Kommunale dagplejeres særlige fradrag øges fra 46% til 60%.

Bundfradrag for gaver til velgørende foreninger

500 kroners grænsen fjernes og man kan nu trække op Kr. 14.500,- fra

Rentefradrag ændres

For det andet indføres et bundfradrag for renteudgifter på op til 100.000 kr. årligt (50.000 kr. for enlige). Renteudgifter under denne beløbsgrænse kan fradrages med gennemsnitligt 33½ pct. som hidtil. Bundfradraget ligger fast nominelt – det reguleres ikke.

For det tredje udskydes nedsættelsen af rentefradragets skatteværdi. Nedsættelsen sker således først fra 2012 og med en nænsom indfasning på 1 pct.-enhed årligt. Dermed reduceres værdien af rentefradraget til gennemsnitligt 25½ pct. i 2019 mod 33½ pct. i dag. Den lange indfasning betyder, at fx boligejere ikke oplever pludselige foran- dringer i deres økonomi.

For det fjerde indføres en kompensationsordning for familier med stor gæld eller ligningsmæssige fradrag i forhold til indkomsten. Såfremt tabet som følge af den lavere skatteværdi af rentefradraget og lavere værdi af de ligningsmæssige fradrag er større end gevinsten ved nedsættelsen af indkomstskatten, skal tabet ikke betales. (s. 12 i aftalen)

Fastfrysningen af ejendomsværdiskatten er uændret

Grøn check

Der indføres en grøn check på Kr 1.300,- årligt til alle over 18 år med tillæg på Kr. 300,- per barn, dog maks. 2 børn.

Den grønne check skal kompesere øgede afgifter på forbrug på energi og varer med sundhedsrisiko. Indtægter over Kr. 360.000,- får reduceret checken.

Afgift på energi

Afgiften på energi til rumopvarmning forhøjes, og der indføres en afgift på energi til aircondition.

Energiafgiften på brændsel til opvarmning øges med 15 pct., svarende til ca. 7,5 kr. pr. GJ (Giga-joule).

Energiafgiften på el til opvarmning øges med 5 pct. Afgiften på energi til aircondition ligestiller energi til opvarmning og nedkøling, idet denne samlet vil svare til energi- og CO2-afgiften på op- varmning. Initiativerne træder i kraft 1. januar 2010.

De grønne energiafgifter på el i husholdninger og erhverv øges herudover generelt med 17 kr. pr. GJ.

Udover den øgede energiafgift på el indføres en energiafgift på de brændsler, erhvervene bruger i forbindelse med fremstilling, på 15 kr. pr. GJ.

Endvidere sættes energiafgiftssatsen for gartnerier og landbrug til 1,25 kr. pr. GJ, svarende til EU’s minimumssats. Initiativet træder i kraft 1. januar 2011.

Diverse miljøafgifter

Spildevandsafgiften, Øget afgift på andre klimagasser end Co2, smøreolieafgift indføres, CFC og andre industrielle drivhusafgifter øges.

Emballageafgift på vin og spiritus sættes ned med 50 % for at modvirke grænsehandel.

Transport- og brændstofafgifter

Øget kørselsafgifter på lastbiler.

Ejerafgift på varebiler gøres afhængig af brændstofforbrug.

Registreringsafgifften på hyrevogne omlægges med vægt på miljørigtige vogne.

Dieselbiler uden partikelfiltre får
IKKE  (flj, 31. august 2009) øget vægt- og ejerafgift for at tilskynde til at skifte dem ud med
biler med partikelfiltre.

Grøn miljøafgift på firmabiler indføres IKKE (flj, 31. august 2009). Liberal Alliance fik stoppet disse afgiftsforhøjelser i marts 2009.

Skatter på pension og investeringer ændres

Læs mere i aftalen fra s. 24.

&

Pensionsfidus stopper (Berlingske Dinepenge.dk) (22. august 2009)

Multimedieskat

Med virkning fra 1. januar 2010 øges beskatning af fri telefon og internet med Kr. 5.000,- Idag er den Kr. 3.000,-

Der gives ialt skattelettelser på ca. 28 Mia. kroner, som er ufinansieret i periode 2010-2018. Først i 2019 bliver skattereformen fuldt finansieret.

Skattestoppet sættes igang igen efter reformen er gennemført d. 1. januar 2019. Men den er jo reelt brudt med denne skattereform, ikk' ?.

Læg dertil, at skattereformen er kommet som en tyv i natten. Anders Fogh Rasmussen beskyldte iøvrigt Socialdemokraterne for at ville ændre skattesystemet ved folketingsvalget 2007.

Læs mere på Finansministeriets hjemmeside:
Offensiv aftale om en skattereform og yderligere vækstinitiativer (fm.dk) (1. marts 2009)
*Henvisning opdateret d. 31. august 2009*
Her kan aftalen også hentes i PDF format. 

Sidste link
Via
[Skatteaftale på plads (DR Online)] (1. marts 2009)
Se også:
Skatteaftalen kort fortalt (DR Online) (1. marts 2009)
Grafik: Skattereformen punkt for punkt (JP.dk)

Skattereform skyder hul i fagbevægelsens formue (21. september 2009)