You are here

Uddannelsesydelse: 2 sagsbehandlere og kommunalbestyrelse politianmeldt

Jeg er faldet over dette blogindlæg på Avisen.dk:

Straffelovens §150:
”§ 150. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år.”

& Grundlovens §75 stk. 2: ”Den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som loven herom påbyder.”

Samson er fuldstændig uforskyldt akut blevet påført eksistenstruende boligmæssige, helbredsmæssige og sociale problemer, fordi Xxxxx kommune i forbindelse med den nye kontanthjælpsreform har visiteret og i en revurderet afgørelse fastholdt at visitere ham Åbenlyst Uddannelsesparat på trods af Samsons mail til Jobcenter Sagbehandleren den 3. november 2013, på trods af Samsons partshøringsvar af den 16. december 2013 og på trods af undertegnedes 2 klager over både afgørelserne og sagsbehandlingen og klart udtrykte forventninger om at ændre deres visitering til Aktivitetsparat, så Samson fortsat har et sted at bo.

/ 2 sagsbehandlere og kommunalbestyrelse politianmeldt (Avisen.dk) (1. februar 2014)

Jeg regner også med at sagen er klaget videre til Ankestyrelsen. Forhåbentligt ikke med en 12 måneders udsigt til afgørelse.

Jeg vil gerne opfordre Jane Pihlmann til at bruge pressen i den her sag. Pres byrådet til at få ændret denne gigantiske uretfærdighed.

& så vil jeg opfordre Samson til at tage ophold på det nærmeste forsorgshjem. Det kan kommunen nemlig ikke nægte.

Kommunen har iøvrigt også en forpligtigelse til netop at forhindre huslejeudsættelser & forebygge hjemløshed.

Jeg har selv efterhånden mange gange argumenteret for strafforfølgelse af den uretfærdighed, som socialt udsatte udsættes for. Blandt andet i et indlæg her fra den 22. august 2011:
/ Sascha Nyhus vandt sag ved det sociale nævn om social bedrageri (Denmarkonline.dk)

Det er derfor utroligt dejligt & inspirerende at se, at nogle er villige til at kæmpe for sin ret med samme midler som "systemet" bruger til social kontrol af store dele af befolkningen.

Der skal ikke være frihed til at smadre folks liv. Heller ikke for ansatte i kommunerne. Der er nemlig også frihed under ansvar for dem i forhold til gældende ret.

Den politiske kamp for retfærdighed er først lige begyndt imod denne uretfærdighed, som kontanthjælpsreformen er.

Brug denne & andre sager til mobilisering imod den forkætrede kontanthjælpsreform. Skriv læserbreve, lav videoindlæg, mød op til byrådsmøder & stil spørgsmål & lav eventuelt demonstrationer samtidig med.

I Danmark smadrer Mette Frederiksen & resten af Folketinget med undtagelse af Enhedslisten folks liv.

Kæmp for alt, hvad du har kært.

"Uretfærdighed hvorsomhelst er en trussel mod retfærdighed allevegne"

- Martin Luther King, jr.

Spred mobilisering, fællesskab & glæde.

Afskaf den kapitalisme, der smadrer folks liv.

Kæmp for social retfærdighed !

Kæmp for en revolution, der indfører socialisme i Danmark !

FlemmingLeer
Denmarkonline.dk

PS.: Tak til Mogens Overballe for at gøre opmærksom på indlægget.