You are here

Justitsministeriet forsøger at presse læger til at ændre lægeordineret medicin for at kunne afslå humanitær opholdstilladelse

DR P1 Orientering den 10. juli 2014:

Hvis en udlænding får afslag på asyl, kan han eller hun få tildelt humanitært ophold - fx på grund af sygdom. I de tilfælde er det læger, der skal vurdere, hvor syg en asylansøger er. Men lægernes vurdering bliver ikke altid taget for gode varer, når den lander på bordet hos embedsmændene i justitsministeriet.

En ny rapport kritiserer justitsministeriet for systematisk at lægge pres på læger for at få dem til at ændre præparater, dosering af medicin og vurdering af sygdomme hos udlændinge, så de kan få afslag på humanitær opholdstilladelse.

(Samt at Justitsministeriet bruger urigtige & mangelfulde oplysninger for afslå humanitær opholdstilladelse !, flj)

Medvirkende:
Morten Sodemann, professor i indvandrermedicin, Syddansk Universitet. Andreas Kamm, generalsekretær, Dansk Flygtningehjælp. Jette Dam-Hansen, næstformand, Lægeforeningen. Lotte Rod, forsknings- og undervisningsordfører, Radikale Venstre.

Af: Thomas Buhl, Orientering.

Hør indslaget her (åbner i nyt vindue):

/ Kritik: Justitsministeriet påvirker læger i sager om humanitært ophold (DR Online) (10. juli 2014)

Via
[/ DR P1 Orientering den 10. juli 2014]

Hent rapporten her:

Justitsministeriets brug af lægelige oplysninger i sager om humanitært ophold i Danmark.
Et case baseret indblik i justitsministeriets indsamling, anvendelse og fortolkning af lægefaglige vurderinger indsamlet fra danske læger og gennem EU's Medical Country of Origin Information MedCOI program.

Læs rapporten:
/ Justitsministeriets brug af lægeoplysninger 10. juli 2014 (Ouh.dk) [PDF]

Via
[/ Indvandrermedicinsk klinik ved OUH (OUH.dk)]

Man kan desværre ikke komme efter Justitsministeriets jurister for kvaksalveri, da de jo ikke direkte behandler den enkelte asylansøger.

Men mon ikke Straffeloven så kan bruges ?

Straffeloven

§ 150. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år.

§ 151. Den, som tilskynder eller medvirker til, at nogen, der er underordnet vedkommende i offentlig tjeneste eller hverv, forbryder sig i denne tjeneste, straffes, uden hensyn til om den underordnede kan straffes eller på grund af vildfarelse eller af andre grunde er straffri, efter den for den pågældende forbrydelse gældende bestemmelse.

(...)

§ 155. Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil 2 år anvendes.

§ 156. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, nægter eller undlader at opfylde pligt, som tjenesten eller hvervet medfører, eller at efterkomme lovlig tjenstlig befaling, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Uden for foranstående bestemmelse falder hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg.

§ 157. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed i tjenestens eller hvervets udførelse eller i overholdelsen af de pligter, som tjenesten eller hvervet medfører, straffes den pågældende med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Uden for foranstående bestemmelse falder hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg.

/ Straffeloven (Retsinformation.dk)

Eller måske er det på linje med en "nødløgn" ?

En "nødretshjælp" til udsmidning af ikke-vestlige asylansøgere ?

Tjah, det er ihvertfald skummelt at ansatte i Justitsministeriet på denne måde forsøger at omgå den gældende lovgivning.

Men det sker jo ikke uden, at der er politisk rygdækning for denne praksis (Læs: Tamilsagen).

Der foreligger sikkert et notat, der autoriserer denne form for påvikning eller forsøg på at presse læger til at ændre lægeordineret medicin.

Hvad værre er.

Der foreligger øjensynligt en form for register over usamarbejdsvillige læger & personligt engageret i konkrete asylsager. Men det kan vi nok ikke få fingre i efter Offentlighedsloven blev ændret.

Rapporten er lavet i samarbejde med Asylret.dk, som på Facebook idag har offentliggjort dette:

"Ny rapport belyser Justitsministeriets manipulation af lægelige oplysninger i humanitære asylsager

I går udkom en omfattende rapport, som belyser et alvorligt problem i den danske asylpolitik- og praksis. Denne rapport, udarbejdet af Morten Sodemann, beskriver den forskelsbehandling asylansøgere bliver udsat for af Justitsministeriet, som behandler alle ansøgninger om humanitær opholdstilladelse. Den skildrer også den selektive udvælgelse og fortolkning af lægelige oplysninger Justitsministeriet foretager og begrunder deres afgørelser vedrørende humanitær opholdstilladelse med. Denne selektivitet og tilsyneladende manglende neutralitet i Justitsministeriets sagsbehandling, tyder på at de målrettet forsøger at påvise manglende grunde til at give asyl. Dette har alvorlige konsekvenser og overskrider ofte grænsen mellem jura og lægegerningen; Justitsministeriets jurister begår ”lægefejl” når de bevæger sig udenfor eget embede, og går ind i lægelige vurderinger som kun kompetent lægefagligt personale bør beskæftige sig med. Morten Sodemann beskriver desuden den manipulation Justitsministeriet bruger i sin interaktion med advokater og lægefagligt personale, for at dirigere erklæringerne i en retning, hvor de med stor sandsynlighed, og efter erfaring, ikke er til asylansøgerens fordel.

Med baggrund i omfattende dokumenterende materiale, kaster Morten Sodemanns rapport lys over hvordan Justitsministeriet i sin praksis målrettet påvirker sundhedsfagligt personale i form af at; foreslå ændring i medicinsk behandling (for at omgå kriteriet om adgang til behandlingsmuligheder i hjemlandet), foreslå behandlingsophør, diskutere sundhedsfaglige definitioner, overtale læger til at gradbøje eller ændre asylansøgeres diagnoser samt at diskutere hvorvidt der eksisterer relevante behandlingsmuligheder i hjemlandet. Derudover tager Justitsministeriet ikke stilling til om der reelt er adgang til, og faktisk mulighed for, at få behandling i hjemlandet. I stedet læner Justitsministeriet sig op af utroværdige oplysninger fra MedCoi, ofte til brug af afslag på humanitær opholdstilladelse.

Asylret har længe været dybt bekymrede og indignerede over Justitsministeriets praksis og åbenlyse overskridelse af egne beføjelser, da det ofte fremgår af Justitsministeriets sagsbehandling, at deres afslag baserer sig på formodninger og argumenter der ikke har juridisk belæg.

Asylret har samarbejdet med Morten Sodemann i forbindelse med denne rapport, i form af at tilbyde materiale og præsentere ham for forskellige sager.

Asylret vil nu fremlægge en af de mange asylsager der eksemplificerer den fejlbehandling der som oftest finder sted i Justitsministeriets behandling af humanitære sager.

Den 12. december 2013 gav Justitsministeriet afslag på humanitær opholdstilladelse på baggrund af oplysninger som Ministeriet har indhentet fra MedCoi (EU’s medicin-database). Oplysningerne vedrørte de anti-psykotiske og anti-depressive præparater Abilify og Sertralin, som indgik i asylansøgerens antipsykotiske og antidepressive behandling. Ifølge Ministeriets indhentede oplysninger skulle begge disse præparater være at finde i Irak og asylansøgeren fik derfor afslag på humanitær opholdstilladelse i Danmark.

Efter afslaget henvendte asylansøgeren sig til Asylret for at få hjælp i sin sag. Ansøgeren har boet i danske flygtningelejre i 12 år. Asylret kunne omgående se at der var forekommet en stor fejl Justitsministeriets behandling af sagen, idet Asylret på daværende tidspunkt var i besiddelse af den aktuelle liste over tilgængelige medicinske præparater i Irak. Asylret anmoder derfor Justitsministeriet om at bevise deres påstand om, at disse præparater er tilgængelige i Irak.

I 2014 henvender Justitsministeriet sig således til Asylret, hvor de oplyser om, at de har modtaget uddybende oplysninger fra MedCoi vedrørende tilgængeligheden af Abilify i Irak. Af de nye oplysninger fremgår det at Abilify ikke er registreret, og dermed officielt findes, i Irak. Efter en længerevarende kamp for at få de relevante akter i denne sag udleveret, skriver Justitsministeriet i brev af d. 21. marts 2014, en undskyldning, og bemærker at:

"det beror på en beklagelig fejl, at det fremgår af Justitsministeriets brev fra november 2013, at præparatet Abilify efter Ministeriets baggrundsoplysninger er tilgængeligt i Irak".

Sådanne potentielt fatale fejl forekommer igen og igen i Justitsministeriets sagsbehandling. Men når en faglig person som Sodemann kommer på banen og fremlægger sådanne sager og alvorlige problematikker, håber vi at den danske befolkning vil stille sig kritiske overfor den inkompetente og uprofessionelle sagsbehandling der foregår i hele det danske asylsystem, og vil stille spørgsmålstegn ved denne.

Asylret mener at Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet og Justitsministeriet alle bør reformeres, så de i fremtiden kan være mere troværdige og holdes ansvarlige for deres fejlagtige vurderinger og afgørelser, som i de fleste tilfælde har forfærdelige konsekvenser for de mennesker der søger om Asyl i Danmark.

Asylret vil gerne takke Morten Sodemann for denne fantastiske og strengt nødvendige rapport, som endelig belyser de systematiske problematikker der er i Justitsministeriets praksis.

Vi er meget glade og taknemlige for Morten Sodemanns arbejde, og ser frem til at Lægeforeningen tager stilling til denne problematik, og som Morten Sodemann skriver: ”se[r] på brydningsfladen mellem jura og lægelige vurderinger på området”.

Asylret, Amanda, Lærke Arvedsen og Said Parvin

Info@asylret.dk"

Fundet her:
/ Asylret.dk opslag 11. juli 2014 (Facebook.com)

Besøg / Asylrets hjemmeside her.

Der kommer en regnskabets time for juristerne i Justitsministeriet.

For der er frihed under ansvar - overfor domstolene.

At det sker med politisk opbakning viser, hvor råddent den danske behandling af svage & udsatte asylansøgere i virkeligeheden er herhjemme.

"Uretfærdighed hvorsomhelst er en trussel mod retfærdighed allevegne"

- Martin Luther King, jr.

Spred Justits !

FlemmingLeer
Denmarkonline.dk