You are here

Omfang og indhold af Prüm-aftalen - traktaten

INTENSIVERING AF SAMARBEJDET MED HENBLIK PÅ FOREBYGGELSE OG EFTERFORSKNING AF KRIMINALITET

Rådet nåede til politisk enighed om en afgørelse om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (10232/07).
Afgørelsen indeholder bestemmelser, der i alt væsentligt bygger på Prüm-aftalen, og den har til formål at forbedre udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaternes myndigheder med ansvar for forebyggelse og efterforskning af kriminalitet.

Med henblik herpå indeholder afgørelsen regler på følgende områder:
- bestemmelser om betingelserne og proceduren for elektronisk overførsel af dna-profiler, fingeraftryksoplysninger og visse oplysninger fra nationale køretøjsregistre
- bestemmelser om betingelserne for levering af oplysninger i forbindelse med store arrangementer med en grænseoverskridende dimension
- bestemmelser om betingelserne for levering af oplysninger med henblik på forebyggelse af terrorforbrydelser
- bestemmelser om betingelserne og proceduren for intensivering af det grænseoverskridende politisamarbejde ved hjælp af forskellige foranstaltninger.

Dette tættere politisamarbejde og retlige samarbejde i straffesager skal ledsages af respekt for de grundlæggende rettigheder, især retten til privatlivets fred og beskyttelsen af personoplysninger, der skal sikres gennem særlige ordninger for beskyttelse af oplysninger, som er skræddersyet til den særlige karakter af de forskellige former for udveksling af oplysninger.

Afgørelsen er resultatet af et initiativ fra Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Luxembourg, Nederlandene og Østrig, og formålet er at integrere substansen i Prüm-aftalens bestemmelser i EU-lovgivningen.

Prüm-aftalen

Aftalen, som blev undertegnet den 27. maj 2005 i Prüm i Tyskland, har til formål at intensivere det grænseoverskridende politisamarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme, grænseoverskridende kriminalitet og ulovlig migration. (Note: Traktatteksten findes i 10900/05 og i 16382/06.)

Aftalen er i mellemtiden trådt i kraft i Østrig, Spanien og Tyskland og forventes at være i kraft i de øvrige oprindelige signatarstater senest i løbet af første halvår 2007. Man er ligeledes nået langt med ratifikationsprocessen i de lande, der agter at tiltræde aftalen.

Allerede på dette tidlige tidspunkt har den automatiske udveksling af oplysninger givet en mærkbar operativ succes: Således har de tyske myndigheder matchet dna-profiler i uopklarede sager med data, som de østrigske myndigheder lå inde med, og har fundet hits i mere end 1500 tilfælde. I den forbindelse har flere end 700 åbne spor fra Tyskland kunnet tilskrives personer, som var kendt af de østrigske strafferetlige myndigheder. Fordelt på arten af forbrydelser er der fundet 14 hits i sager vedrørende manddrab eller mord,

885 hits i tyverisager og 85 hits i sager vedrørende røveri eller afpresning (pr. 4. januar 2007). Ganske vist skal hvert enkelt hit undersøges omhyggeligt, og det vil ikke kunne lade sig gøre at få løst de uopklarede sager kun ved hjælp af et hit på dna-profilen. Det kan dog forventes, at hidtil uopklarede retssager i Tyskland og Østrig kan lukkes, og gerningsmændene stilles for retten. Anklagemyndigheden er under alle omstændigheder overbevist om, at der vil blive flere og flere hits, efterhånden som flere Prüm-lande deltager i denne proces, og at de således vil være i stand til at løse mange andre uopklarede sager.

Aftalens særlige værdi består i de væsentligt forbedrede og effektivt tilrettelagte procedurer for udveksling af oplysninger. De berørte stater kan nu give hinanden automatisk adgang til specifikke nationale databaser. Dette er et kvantespring med hensyn til grænseoverskridende udveksling af oplysninger.

De kontraherende stater har fuldstændig og direkte online læseadgang til deres partneres oplysninger om registrering af køretøjer. De giver hinanden adgang til deres dna-analyse- og fingeraftryksdatabaser i et såkaldt hit/no hit system. Politiet kan foretage en søgning i en kontraherende partners datasystem for at finde ud af, om det indeholder oplysninger om en bestemt profil, og det underrettes automatisk om resultatet i løbet af få minutter. Yderligere oplysninger såsom personoplysninger kan meddeles som led i gensidig retshjælp.

Den indeholder endvidere bestemmelser for udveksling af oplysninger om potentielle terroranstiftere og hooligans. Politisamarbejdet kan desuden intensiveres ved operationelle foranstaltninger såsom fælles patruljer, overførsel af suverænitet til andre kontraherende staters politistyrker eller bistand i forbindelse med store arrangementer.

Aftalen indeholder samarbejdsmekanismer, der skal reguleres på EU-plan under første søjle. Dette omfatter bestemmelser vedrørende dokumentrådgivere, flyvagter og tilbagesendelsesforanstaltninger.

Et vigtigt aspekt ved aftalen er det store antal moderne databeskyttelsesbestemmelser.

Da ophavsmændene til Prüm-aftalen sigtede mod en yderligere uddybelse af det europæiske samarbejde, er den udformet med henblik på at blive omdannet til EU-lovgivning.

Signatarstaterne er: Tyskland, Belgien, Spanien, Frankrig, Luxembourg, Nederlandene og Østrig.

Følgende stater har meddelt, at de ønsker at tiltræde Prüm-aftalen: Slovenien, Italien, Finland, Portugal, Bulgarien, Rumænien, Grækenland, Sverige og Estland.

Kilde: PDF format | HTML format via google

PRESSEMEDDELELSE fra
RÅDET FOR

DEN EUROPÆISKE UNION
Dansk udgave

10267/07 (Presse 125)

2807. samling i Rådet

Retlige og indre anliggender

Luxembourg, den 12.-13. juni 2007