You are here

Tibet flag: Østre Landsret kan ikke identificere betjente, selvom en af dem vidnede - & navngav den anden

Igår kunne Politiken afsløre dette:

Den manglende identifikation bliver også påtalt i domsresumeet fra Østre Landsret :

»Trods et tydeligt foto (… ) har det ikke været muligt for Københavns Politi at identificere de pågældende betjente«.

(...)

"Advokat hos Kammeradvokaten, Flemming Orth, der førte sagen for Københavns Politi undrer sig over Østre Landsrets udlægning.

»Jeg noterer mig, at retten har en anden opfattelse end mig. Men det undrer mig, at man skriver, at det ikke har været muligt at identificere de pågældende betjente, når den ene var indkaldt som vidne og under sin vidneforklaring navngav den anden«, siger han til Politiken."

Læs resten her:

/ Betjente: Politiledelse taler usandt om fjernet tibetansk flag (Politiken.dk) (24. december 2015)

Den ene af betjentene udtaler sig også anonymt i Politiken, at fjernelse af Tibet flaget var en ordre fra oven. & at han var opmærksom på, at det ikke var i overensstemmelse med de grundlovssikrede rettigheder.

Men det kan nu fastslås, at dommerne i Østre Landsret hverken læser retsudskrifter eller fulgte med i den ene betjents vidneudsagn under selve sagen !

Jeg håber, at dommen bliver ført videre til Højesteret. Det er ganske uhørt, at der på denne måde bliver set bort fra vidneudsagn !

I det mindste må det kunne lade sig gøre at påkalde sig procedurefejl ved Procesbevillingsvnævnet & ikke mindst af hensynet til den Grundlovssikrede ret til ytringsfrihed må det være en principiel sag.

Den 22. september 2015 kom Østre Landsret med afgørelse i en af Tibet flags stævningerne:

"Landsret frifinder politiet i fem tilfælde, men én anholdelse af Tibet-aktivist var ulovlig."

/ Landsret: Politiet foretog ulovlig anholdelse af Tibet-aktivist (Politiken.dk) (22. september 2015)

Men det er trods alt glædeligt at se, at de demokratiske grundrettigheder er en integreret del af politifolk idag.

Bare ikke på lederniveau.

Men hvem gav ordren ?

I juni 2012 var Johan Reiman politidirektør for Københavns politi.

Jahn Reiman var politidirektør for Københavns politi fra 2009 til 2012.

& var embedsmand under den kriminelle Erik Ninn-Hansen i forbindelse med Tamilsagen.

Men Johan Reiman slap for straf, fordi han beviseligt havde talt imod den ulovlige syltning af tamilske familiesammenføringer.

Idag er han direktør for Kriminalforsorgen.

/ Omstridt chef fra politiet til fængslerne (Nyhederne.tv2.dk) (17. december 2012)

Faktisk kan ledere også blive idømt en bøde samt fængsel op til 4 måneder. Men maksimumstraffen er 2 år. Selv for handlinger, som underordnede "var kommet til" at udføre.

"Straffelovens § 151.
Den, som tilskynder eller medvirker til, at nogen, der er underordnet vedkommende i offentlig tjeneste eller hverv, forbryder sig i denne tjeneste, straffes, uden hensyn til om den underordnede kan straffes eller på grund af vildfarelse eller af andre grunde er straffri, efter den for den pågældende forbrydelse gældende bestemmelse."

Læs mere her:
/ Embedsfolk kan få bøde eller fængselstraf (Denmarkonline.dk) (28. august 2015)

Nogle må stilles til ansvar inden den bliver forældet.

Det må i det her tilfælde være 5 år, da

"Straffelovens § 155.
Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil 2 år anvendes."

Da højeste straffen er over 1 år, må forældelsen være 5 år.

Fundet her:

/ Forældelse i Straffeloven (Themis.dk)

Så indtil 2017 kan Johan Reiman politianmeldes for København politis angreb på demokratiet i Danmark.

Spred Retsstat

Spred Glæde...trods alt :)

FlemmingLeer
Denmarkonline.dk