You are here

Stigende ulighed kan føre til revolution siger Jesper Jespersen, økonom

Videnskab.dk skrev den 5. juni 2014:

Hvis uligheden bliver ved med at stige, kan det føre til decideret revolution. Sådan lyder det fra professor i økonomi ved RUC, Jesper Jespersen, der advarer om, at stigende ulighed på et tidspunkt vil føre til sociale og politiske uroligheder. 

»Den nuværende udvikling kan ikke fortsætte i al evighed, fordi så vil alt indkomst til sidst tilfalde formueholderne. Og så er der simpelthen ikke noget tilbage til løn til almindelige mennesker,« siger Jesper Jespersen, professor i makroøkonomi ved Roskilde Universitet.

»Hvis man bliver ved med at presse lønandelen, kan der, som Marx sagde, udbryde revolution,« siger Jesper Jespersen, men indskyder dog efterfølgende, at den stigende ulighed ikke er en naturlov, og at der formentlig bliver grebet ind politisk, før faklerne og høtyvene ryger i vejret.

/ Professor: Stigende ulighed kan føre til revolution (Videnskab.dk) (5. juni 2014)

Det er jo pudsigt, at revolution i politisk forstand bliver koblet sammen med vold. Men det er traditionel borgerlig propaganda imod Enhedslisten.

Det er ikke nødvendigt med voldelig forandring & det kan faktisk godt lade sig gøre, at skabe revolutionære forandringer i Danmark.

Tag bare systemskiftet i 1901, hvor parlamentarismen blev indført. Her gennemtvang Venstre det princip, at en regeringen ikke må have et flertal imod sig. Dermed sluttede Højres eneret på at lede landet udpeget af kongen.

/ Systemskiftet 1901 (Da.Wikipedia.org)

Socialdemokratiet fik ved valget 3. april 1901 14 mandater (17,8 % af stemmerne) ud af daværende 113 medlemmer af Folketinget.

/ Folketingsvalget 1901 (da.Wikipedia.org)

Partiet Venstre blev dannet oven på et forlig som led i forfatningskampen. Det blev dannet bare 6 år før 1901:

"Forfatningskampen sluttede med et politisk forlig i 1894. Her blev Estrup efter et forlig mellem moderate Højre- og Venstrefolk overtalt til at gå af. Der kom dog fortsat ingen Venstrefolk i regeringen. Forliget blev af flertallet inden for Venstre opfattet som et forræderi, og det resulterede i dannelsen af det nye Venstrereformparti, der med den vestjyske skolelærer J.C. Christensen (1858-1930) som ny og effektiv leder i 1895 sejrede stort ved folketingsvalget, og som i 1901 nåede op på hele 76 mandater."

/  Systemskiftet 1901 (Danmarkshistorien.dk)

& ja, Enhedslisten er stadig et revolutionært socialistisk parti:

"Selvom Enhedslisten hver dag arbejder for at gennemføre selv de mindste forbedringer, er vi overbeviste om, at så længe vi lever i et klassesamfund med kapitalistisk økonomi, vil der være ulighed, fattigdom, ødelæggelse af natur og en enorm magtkoncentration af kapital, som undergraver de folkevalgte organer.

Derfor arbejder vi for en grundlæggende forandring af vores samfund, hvor kapitalisme erstattes af et socialistisk demokrati. Det er det, vi kalder for en revolution. Med sådan en omvæltning overtager flertallet af befolkningen den faktiske demokratiske mulighed for at styre samfundet fra den minoritet, som i dag har den økonomiske magt.

Hvordan en sådan omvæltning af det økonomiske system konkret vil forme sig, er umuligt at forudsige. Men det er afgørende, at befolkningen tager magten over samfundets økonomiske centre, således at flertallet får demokratisk mulighed for at styre de økonomiske prioriteringer i samfundet.

Det er helt fundamentalt for Enhedslisten, at kun et flertal i befolkningenkan gennemføre et brud med kapitalismen, og dette flertal skal manifestere sig ved folkeafstemninger og fuldstændig frie valg til repræsentative forsamlinger. På samme måde er det indlysende, at et flertal i befolkningen gennem demokratiske valg til enhver tid kan ændre samfundet i andre retninger. Men flertallets beslutninger skal også respekteres af den økonomiske elite, som mister den magt og de privilegier som den har i dag.

Enhedslisten står vagt om de personlige frihedsrettigheder og demokratiet. Vores kamp er en kamp for udvidelse af demokratiet for alle borgere. Det betyder, at de grundlæggende demokratiske frihedsrettigheder er ukrænkelige i alle situationer – både på vej mod et socialistisk samfund og i et socialistisk samfund.

Et vigtigt element i et socialistisk demokrati er en ny grundlov. Den nye socialistiske grundlov skal adskille stat og kirke, afskaffe kongehuset og erstatte det med en demokratisk-republikansk styreform, samt give en utvetydig sikring af basale individuelle rettigheder, herunder organisations-, ytrings- og forsamlingsfrihed, retten til sundhed, bolig, uddannelse og arbejde.

En ny grundlov skal endvidere sikre almenvellets interesser ved at muliggøre demokratisk overtagelse af ejerskabet til samfundsbærende produktionsmidler og naturressourcer, gennem et flertal i folketinget."

/ Enhedslistens principprogram (Enhedslisten.dk) (Vedtaget på Enhedslisten årsmøde 2014.)

Enhedslisten ønsker ikke at oprette et Nordkorea i Danmark.

Men et reelt solidarisk socialistisk samfund baseret på demokrati.

Ved en fredelig demokratisk revolution.

Ligesom i 1901.

Spred Socialisme :)

FlemmingLeer
Denmarknonline.dk

Medlem af Enhedslisten