Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

Terrorpakke I og II skal rettes mod terrorisme, ikke civilsamfundet

Bred NGO-protest mod terrorpakke

22 danske organisationer afleverede i fredags (24 marts) fælles
høringssvar til regeringens terrorpakke II.

Vedrørende udkast til “Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven, lov om forbud mod tv-overvågning m.v. og lov om luftfart (Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme mv.)” af 1. marts 2006.

Terrorpakke I og II skal rettes mod terrorisme, ikke civilsamfundet
Nedenstående organisationer ønsker med dette høringssvar at appellere til, at nuværende og kommende lovgivning, hvis formål er at bekæmpe terrorisme, indskærpes, således at denne ikke kan finde anvendelse til at stække civilsamfundet.

Brugen af terror og vold som politisk middel i et demokrati som det danske er helt og aldeles uacceptabelt. Samtidig er det essentielt at en styrkelse af terrorbekæmpelsen ikke undergraver vores frihedsrettigheder og det åbne demokrati. I den anledning påpeges det, at terrorpakke I allerede har medført utilsigtede negativer konsekvenser for den type af politisk aktivisme, som kan kaldes ‘fredelig og ansvarlig civil ulydighed’.

Fredelig og ansvarlig civil ulydighed har historisk været medvirkende til at opnå en lang række af de friheder og rettigheder, der i dag er selvskrevne i det danske samfund; rimelige forhold på arbejdsmarkedet og på uddannelsessteder, fremskridt på natur- og miljøområdet samt ligeberettigelse mellem kønnene er til dels opnået gennem civil ulydighed.

I titlerne til begge terrorpakker er indføjet et upræcist “mv.”, hvorved der åbnes op for, at stramninger kan ramme langt bredere end den terrorisme, det er lovgivningens hensigt at bekæmpe. Således blev der med terrorpakke I gennemført en skærpelse af straffelovens § 306 for at muliggøre retsforfølgelse af organisationer, der finansierer terrorisme. Den skærpede § 306 er imidlertid blandt andet blevet anvendt mod Greenpeace for aktiviteter, som intet har at gøre med terrorisme.

Terrorpakke I blev fremsat på baggrund af konkrete beslutninger i FN og EU om at styrke terrorbekæmpelsen. I både den europæiske og danske debat blev det betonet, at man måtte sikre sig, at den øgede terrorbekæmpelse ikke gik ud over retssikkerheden eller knægtede demokratiske borgerrettigheder. Under førstebehandlingen fremførte justitsminister Lene Espersen, at alle lovforslagene i pakken er rettet mod terrorisme.

EU’s regeringer vedtog i 2002 enstemmigt en erklæring, som understregede, at EU-landenes anti-terror stramninger “ikke [må] bruges til at anklage personer, der udøver deres legitime ret til at udtrykke deres meninger, for terrorisme, selv om de under udøvelsen af en sådan ret begår lovovertrædelser.” (Rådserklæring 108/02)

Det er denne ånd, som terrorpakkerne oprigtigt bør følge. Det vil være en uhyggelig ironi, hvis de lovændringer der gennemføres for at bekæmpe terrorisme, og for netop at beskytte de civile rettigheder vi i dag tager for givet, anvendes til at stække civilsamfundet og dermed afskrive os fra fremtidige fremskridt, der kunne opnås ved ikke-voldelig civil ulydighed/aktivisme.

Belært af de dårlige erfaringer med terrorpakke I, opfordres det til:

• Terrorlovgivning må ikke ramme fredelig politisk aktivisme, men udelukkende målrettes terrorbekæmpelse.

• Terrorpakke I må ændres, så den ikke længere kan bruges til at stække civilsamfundet.

• Det bør desuden overvejes, at tidsbegrænse anti-terrorlovgivningen.

På vegne af:
Arbejderbevægelsens Internationale Forum
ATTAC-Danmark
Danmarks Aktive Forbrugere
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Danmarks Naturfredningsforening
Frie bønder – Levende land
Greenpeace
Ibis
Internationale Socialisters Ungdom
Kvindegrupper for et Andet Europa
Kvindeligt Selskab
Kvindernes U-landsudvalg
Mellemfolkeligt Samvirke
Natur & Ungdom
NOAH – Friends of the Earth Denmark
RAV – Kvinder mod Unionen
Sex & Samfund
Sydafrika Kontakt
Det Økologiske Råd
Økologisk Landsforening
Øko-net / Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis
Århus mod Krig og Terror

Fundet her (Greenpeace.dk) 

Hvornår vågner du op og siger fra overfor politistaten, Lene Espersen?