Info om EUs bøvl med cookies

Denne blog benytter cookies & latterlige EU har bestemt, at du skal informeres om cookies.

Det kan du gøre her i / Politik om personlige oplysninger

Der er åbenbart ikke grænser for EUs detailregulering. Det næste bliver vel censur...

Opbakning til hemmelige domstole - Kafka-domstole på vej i Danmark

DR P1 Orientering d. 6. februar 2009:

Det er et fremskridt for retssikkerheden, at sager om udvisning af terrormistænkte nu overhovedet kan blive prøvet ved domstolene.

Sådan siger politikere helt fra højre til venstre side af salen i Folketinget. Men det er relativt enkelt at konstatere, at de alle tager fejl. Uanset deres forskellige politiske orientering og uanset at ingen af dem angiveligt har haft adgang til at læse det udkast til arbejdsgruppens rapport, som vi er i besiddelse af, så er det grundlæggende forkert, når politikerne hver og en går ud fra, at sager om udvisning af terrormistænkte ikke kan blive prøvet ved domstolene i dag.

Administrative udvisninger kan allerede i dag afprøves ved domstolene. Selvom det kan foregå for lukkede døre, så insisterer domstolene på at se beviser. Og de insisterer på, at de mistænkte skal havde mulighed for forsvarer og forklarer sig.

Så når arbejdsgruppen anbefaler at indføre hemmelig retspleje, er der ikke tale om at give de mistænkte nye muligheder for at få prøvet deres sag. Der er helt konkret tale om at afskærer de mistænkte fra at få prøvet deres sag ved de almindelige domstole.

af Jesper Tynell

Hør mere på:
Opbakning til hemmelige domstole (DR Online)

Uhyggeligt at Folketingets medlemmer demonstrerer en så stor uvidenhed om et aktuelt emne, som man måtte formode at de havde sat sig ind i !

Hemmelige domstole og retspleje er efter min mening ikke forenelig med principperne om retsstaten om eksempelvis den lige adgang til at kunne forsvare sig med al tilgængelig information for både den mistænkte og vedkommendes forsvarer. Kun på den måde kan direkte løgne & misforståelser blive afsløret & forhindret som bevismateriale. Som jeg har kunnet forstå det er det et forslag fra arbejdsgruppen om tålt ophold og udvisning, at den mistænkte ikke skal kunne få at vide hvilket bevismateriale, der foreligger. Det er utilstedeligt, at et sådant forslag overhovedet kan komme på tale fra en officiel embedsmandsgruppe nedsat af Birthe Rønn Hornbech. Det tenderer et opgør med det grundlæggende princip om, at alle er uskyldige indtil det modsatte er bevist ved en uafhængig domstol.

Oprettelse af Kafka-domstole i Danmark

Tilbageholdelse af bevismateriale fra den mistænkte åbner for reelle Kafka-domstole, hvor den anklagede ikke får hele grundlaget for en udvisning at vide i terrorrelaterede sager.

Danmark bevæger sig endnu længere væk fra at være en retsstat baseret på grundlæggende menneskerettigheder, hvis arbejdsgruppens forslag som det ser ud bliver vedtaget af Folketinget.

Det vil være endnu en skamplet på Danmarks ry som foregangsland for menneskerettigheder, hvis Folketinget i deres kamp mod terrorisme går på komprosmis med hævdvundne retsprincipper.

Vi skal ikke i kampen mod terror gå på kompromis eller indskrænke disse menneskerettigheder for en gruppe af indbyggere her i landet. Så har terroristerne netop vundet en stor sejr over det åbne samfund !